Tärkkilän tukiyhdistys

SÄÄNNÖT

1 § Yhdistyksen nimi on Tärkkilän Tuki ry.

2 § Yhdistyksen kotipaikka on Jämsä ja virallinen kieli suomi.

3 § TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoitus on kehittää kulttuurisesti, sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestäviä elämäntaitoja ja omavaraisuutta paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi muun muassa:

1) järjestää kestävien elämäntaitojen ja omavaraisuuden työpajoja, talkoita, tapahtumia ja kiertokouluja

2) organisoida vapaaehtoistyövoimaa sekä Suomesta että ulkomailta

3) kerätä varoja pitämällä puotia ja kirpputoria

4) anoa apurahoja ja hankerahoituksia

5) ottaa vastaan lahjoituksia ja perintöjä

6) omistaa ja hallinnoida toimintaansa varten tarvittavaa kiinteää ja irtainta omaisuutta

7) kerätä jäsenmaksuja

8) harjoittaa kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä muiden kestävän kulttuuriperinnön yhteisöjen kanssa

9) harjoittaa julkaisutoimintaa ja tehdä valistustyötä

10) järjestää retkeily- ja leiritoimintaa

11) toimeenpanna varainkeräyksiä, myyjäisiä ja arpajaisia asianmukaisen luvan saatuaan.

 

4 § JÄSENET

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö, oikeustoimikelpoinen yhteisö ja säätiö, joka haluaa edistää yhdistyksen päämääriä. Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus. Jäseniltä perittävien jäsenmaksujen suuruudesta päättää syyskokous.

 

5 § JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Ennen kuin erottamisasiassa tehdään päätös, jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen puolestaan, kuitenkin viimeistään kuukauden sisällä hallituksen erottamisesityksestä.

 

6 § PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTELMÄ

Yhdistys pyrkii toteuttamaan sosiokraattista hallinnointitapaa eli yhteisövaltaa.

 

7 § HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3-5 jäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

8 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

 

9 § TILIKAUSI JA TOIMINNANTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle. Yhdistyksen

toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan toimikausi on kalenterivuosi.

 

10 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen.

 

11 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

 

Ylimääräinen kokous pidetään , kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni.

 

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

12 § VARSINAISET KOKOUKSET

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • kokouksen avaus
 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • hyväksytään kokouksen esityslista
 • esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • kokouksen avaus
 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • hyväksytään kokouksen esityslista
 • vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
 • valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 • valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.


13 § KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNTI JA LAHJOITUS

Yhdistyksen omistaman kiinteistön myynnistä tai lahjoituksesta on päätettävä kahdessa perättäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden väli on vähintään kolmekymmentä (30) päivää. Myynnin tai lahjoituksen puolesta on kummassakin kokouksessa annettava vähintään viisi kuudesosaa (5/6) äänestyksessä annetuista äänistä.

14 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.

Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen. Asiasta on ilmoitettava kokouskutsussa.